Četrtek, 11. aprila 2019, od 11.00 – 12.00

Vidiki zagotavljanja skladnih in varnih strojev na trgu oz. v tehnološkem procesu

Kratek povzetek:

Vsi konstruktorji in proizvajalci strojev, orodij, tlačnih posod in drugih tehnično zahtevnejših proizvodov morajo upoštevati zahteve predpisov in standardov za zagotavljanje njihove skladnosti in kompatibilnosti za spajanje v tehnološki proces ali proizvodno linijo. Veliko je različnih nalog glede na vlogo posameznika v tem procesu, vidikov odgovornosti in zagotavljanja varnosti. Vsak proizvajalec ali uporabnik mora upoštevati tudi vidike dajanja v delovni proces, vidike varnosti in zdravja pri delu, nenazadnje tudi vse zakonitosti ustreznega pogodbenega sodelovanja ter reševanja reklamacij, odprave napak in odgovornosti za morebitno škodo.

Seminar ponuja celovit okvir opredelitve pravno zakonodajnih vidikov ter najustreznejših praktičnih rešitev na posameznem področju.

Vsebina:

Zakonodaja in standardi

 • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1)
 • Zahteve pravilnika o  varnosti strojev in orodij za vse oblike varnosti
 • izvedba postopka ugotavljanja skladnosti in ocenjevanje tveganja
 • izdelava ocene tveganja in preventivnih (korektivnih) ukrepov
 • izvedba preskušanja in sodelovanje z zunanjimi priglašenimi organi
 • izdelava CE oznake in izjave (EU) o skladnosti

Naloge in odgovornosti subjektov v tržni verigi (proizvodnja – prodaja – odstranjevanje)

 • vloga in nove odgovornosti proizvajalcev, pooblaščenih zastopnikov, distributerjev, uvoznikov
 • dokumentacija za tržni nadzor
 • dokumentacija za potrošnika
 • primeri listin in dokumentacije, ki mora spremljati proizvode na trgu (gotovi, delno dokončani,

sestavljeni proizvodi, servisirani proizvodi, montaža)

 • primeri izjav in drugih dokumentov

Varnost strojev v delovnem okolju

 • zahteve pravilnika o varnosti strojev
 • zahteve pravilnika o opremi v delovnem procesu
 • operativni prevzem opreme (zahteve podjetja do dobavitelja, prevzemni dokumenti)
 • meritve delovnega okolja, vzdrževanje opreme, dokumentacija
 • odgovornosti delodajalca
 • ukrepi glede varnosti (do dobavitelja, do zaposlenih)
 • usposobljenost delovnega osebja

Reklamacije in pogodbeni dogovori

 • odgovornost po obligacijskem zakoniku
 • odgovornost za škodo
 • ukrepanje v primeru reklamacij

Predavateljica:

Mag. Emilija Bratož ima desetletne izkušnje pri vodenju proizvodnje, uvajanja tehnologij in tehnoloških izboljšav ter nadaljnjih petnajst let delovanja kot svetovalka specialistka za tehnično zakonodajo in standarde. Je ekspert za evropsko zakonodajo na področju notranjega trga, tehničnih zahtev za proizvode, ustrezne uporabe standardov, izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti, dokumentiranja in CE označevanja. Kot zunanja svetovalka deluje na področju inovativnosti ter razvoja v proizvodnih in storitvenih podjetjih, skladno s pravnimi vidiki glede odgovornosti za tehnično ustreznost in varnost.

Deluje tudi kot evropski ekspert za sodelovanje pri pripravi standardov na področju gradbenih proizvodov (predvsem CEN/TC 246) pri »Small Business Standards – SBS SME« v Bruslju, pri čemer s posebno skrbjo in strokovnostjo zastopa interese malih in srednje velikih podjetij v procesu standardizacije.