Splošni pogoji sodelovanja » Celjski sejem

PRAVILNIK O SPLOŠNIH POGOJIH SODELOVANJA NA SEJMU

1. SPLOŠNA DOLOČILA

V teh splošnih pogojih in prijavi za oddajo prostora pomeni razstava Mednarodni sejem logistika. Organizator je podjetje Celjski sejem d.d.. Razstavljavci so osebe ali podjetja (vključno z njihovimi predstavniki), ki pošljejo prijavo in jim je dodeljen prostor. Razstavni predmet je vsak predmet, ki ga opredeli razstavljavec ob prijavi na sejem ali katerikoli drug predmet, ki je postavljen na ogled z dovoljenjem organizatorja. Pogodba je pogodba sklenjena med razstavljavcem in organizatorjem, katere del tvorijo ti pogoji. Razstavni prostor je lahko opremljen razstavni prostor, ki ga daje v najem organizator, ali pa samo dogovorjen neopremljen prostor za razstavljanje. Kjer organizator zagotovi sejemsko opremo, jo morajo razstavljavci uporabiti, razen v primeru drugačnega pisnega dogovora. Pooblaščeni izvajalci so osebe in podjetja, ki jih je najel organizator za postavitev, sestavljanje ali opremljanje razstavnih prostorov, oziroma za opravljanje drugih storitev. Pristojne službe so organi- zacije, ki imajo zakonsko pooblastilo za izdajanje predpisov javne varnosti.

Splošni pogoji opredeljujejo razmerja med razstavljavcem in organizatorjem sejma glede sodelo- vanja, medsebojnih finančnih obveznosti, poravnavi kakršnekoli škode in podobnega v zvezi s se- jmom. So sestavni del pogodbe o udeležbi na sejmu. Če nastopi situacija, ki je splošni pogoji ne predvidevajo, se uporabljajo uzance, oziroma dobri poslovni običaji.

2. PRIJAVA NA SEJEM
 • Prijava za sodelovanje na sejmu mora biti predložena izključno na priloženem tipsko – prijavnem obrazcu, ki mora biti uradno izpolnjen in podpisan ter vrnjen Celjskemu sejmu d.d. in na podlagi katerega razstavljavec vstopa v pogodbeni Razstavljavec bo organizatorju priskrbel natančne podatke o svojih razstavnih predmetih oz. storitvah 60 dni pred začetkom sejma. Organizator si pridržuje pravico do sprejetja ali zavrnitve katerekoli prijave, ko je ta že bila sprejeta, in brez opo- zorila ali odpovedi izločiti ali odstraniti oziroma zahtevati odstranitev ali izločitev kateregakoli raz- stavnega predmeta, ki po njegovem mnenju ni v skladu s temi pogoji ali ostalimi pogoji zajetimi v tej pogodbi. V takem primeru lahko organizator prekine pogodbo, stroške za odstranitev ali izločitev razstavnega predmeta pa v celoti nosi razstavljavec.
 • Prijava je hkrati pogodba, ko organizator razstavljavcu potrdi Če razstavljavec v roku 5 dni po prejetju potrditve prijave ne ugovarja pisno, se šteje, da je pogodba nepreklicno sklenjena.
3. DODELITEV RAZSTAVNEGA PROSTORA
 • Organizator po proučitvi prijav glede na razpoložljivo površino razstavnega prostora za določeno posamezno dejavnost oziroma področje določi velikost, lego in tip razstavnega prostora ter pisno potrdi prijavo. S pisno potrditvijo se organizator zaveže, da bo do otvoritve sejma zagotovil vse naročene storitve, ki so v potrditvi
 • Organizator si pridržuje pravico do premestitve razstavljavca, če je to v interesu sejma oz. prireditve.
 • Razstavljavec ne sme oddati v podzakup razstavnega prostora ali dela razstavnega prostora tretji osebi brez predhodnega soglasja Na osnovi soglasja je razstavljavec dolžan organi- zatorju posredovati podatke o sodelujočih in njihovem razstavnem programu 60 dni pred sejmom.
4. ZAVRNITEV PRIJAVE IN RAZVELJAVITEV POGODBE

Organizator ima pravico zavrniti prijavo oz. že sklenjeno pogodbo v primerih:

 • če je razstavljavec v času prijave ali sklenjene pogodbe v poravnalnem ali stečajnem likvidnos- tnem postopku;
 • če ima organizator do razstavljavca odprte terjatve od prejšnjih prireditev ali drugih oblik sodelo- vanja;
 • če razstavni eksponati ne ustrezajo sejemski prireditvi po vsebini in namenu razstavljanja;
 • če razstavljavec ne dostavi dokumentov na zahtevo
5. RAZSTAVNI PROSTOR

TEHNIČNI POGOJI

 • Če razstavljavec opreme razstavnega prostora ne naroči pri organizatorju, je dolžan najkasneje 30 dni pred začetkom sejma organizatorju sporočiti podatke o Izvajalca lahko izbere izkl- jučno med podjetji, ki imajo z organizatorjem urejena poslovno-tehnična razmerja.
 • Razstavljavec je dolžan najkasneje 30 dni pred začetkom sejma organizatorju predložiti os- nutek ureditve razstavnega prostora in naročilo opreme ter priključkov.
 • V primeru, če namerava razstavljavec postaviti razstavni prostor višji od 2,5 m, mora za to prido- biti pisno soglasje

MONTAŽA IN DEMONTAŽA

V kolikor v splošnih informacijah za sejem ni določeno drugače, lahko razstavljavec začne z delom na razstavnem prostoru praviloma 5 dni pred začetkom sejma in mora razstavni prostor izprazniti 5 dni po končanem sejmu, sicer to stori organizator na stroške razstavljavca.

 • Razstavljavec ne sme pred koncem sejma začeti z odstranjevanjem razstavnih predmetov z raz- stavnega
 • Delovni čas montaže in demontaže je določen v splošnih informacijah za

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE RAZSTAVNEGA PROSTORA

Razstavljavec vzdržuje in čisti najeti razstavni prostor na svoje stroške. Na svojem razstavnem pros- toru mora razstavljavec za obiskovalce obvezno zagotoviti možnost za garderobo in za odlaganje smeti.

UPORABA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA

Voda v naročenih vodovodnih priključkih je industrijska. Pred zaužitjem je vodo potrebno prekuhati.

POSEGI V DRUGE RAZSTAVNE PROSTORE

Razstavljavec ne sme postavljati ali razobesiti izven svojega razstavnega prostora kakršnihkoli pro- mocijskih in drugih sporočil, če nima dovoljenja organizatorja.

PROMOCIJA NA RAZSTAVNEM PROSTORU

 • Razstavljavec mora sočasno ob dostavi prijave in pogodbe pisno obvestiti organizatorja, ali bo imel na dodeljenem razstavnem prostoru prireditve (npr. glasbeni nastop, prireditev ). Ob tem mora upoštevati splošna navodila, ki mu jih posreduje organizator oz. so objavljena na spletni strani Celjskega sejma.
 • Organizator je upravičen po že izdanem pisnem dovoljenju omejiti ali prepovedati pred- stavitve, ki povzročajo hrup, umazanijo, prah, uhajanje plinov oz. kako drugače ovirajo potek prireditve. Predstavitve lahko potekajo samo z dovoljenjem s strani organizatorja in izključno na dodeljenem razstavnem prostoru Razstavljavec mora vse aktivnosti, ki jih izvaja na razstavnem prostoru in podležejo zakonu o avtorskih pravicah, prijaviti pristojni instituciji in se ravnati v skladu z veljavno zakonodajo ter poravnati stroške iz tega naslova.
 • Organizator ima pravico razstavne paviljone in razstavljene predmete fotografirati, narisati ali posneti na filmski oziroma video trak in gradivo uporabiti za lastne potrebe ali za splošno Razstavljavec se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih pravic. Brez odobritve organizatorja razstavnih paviljonov ni dovoljeno fotografirati ali narediti njihove risbe oziroma jih posneti, izjema je le lastni razstavni paviljon.

STALNE VSTOPNICE

Vsakemu razstavljavcu pripada določeno število stalnih vstopnic (kartic) glede na pripadajočo kvadraturo razstavnega prostora. Vstopnice so opremljene s črtno kodo (elektronski nadzor vstop- nic) in nazivom podjetja. Pri vsakem vhodu/izhodu je potrebno vstopnico pokazati osebju. Odčitanje vstopnice je obvezno za vse vrste stalnih vstopnic, sicer ponovni vstop isti dan ni mogoč.

POSPRAVLJANJE

Ob koncu sejma je razstavljavec dolžan predati opremo in razstavni prostor v stanju, kot jo je prejel. Vsako povzročeno škodo je dolžan takoj poravnati.

WIFI NAPRAVE

V času sejma je prepovedano nameščanje oddajnih WiFi naprav (WiFi usmerjevalnikov) za zasebne dostope do medmrežja. V primeru kršitev si organizator pridržuje pravico tovrstne naprave odvzeti in zadržati do konca sejma.

6. ODPOVED S STRANI RAZSTAVLJAVCA
 • V primeru, da razstavljavec odpove sklenjeno pogodbo, se obveže plačati:
 • administrativne stroške v višini 300€ + ddv, če odpove sklenjeno pogodbo več kot 60 dni pred zač- etkom sejma;
 • 50 % cene naročenih storitev, če sklenjeno pogodbo odpove manj kot 60 dni in več kot 45 dni pred začetkom sejma;
 • 100 % cene naročenih storitev, če sklenjeno pogodbo odpove manj kot 45 dni pred začetkom
 • Razstavljavec mora odpoved pogodbe sporočiti Datum priporočene pošiljke oz. datum spreje- ma pisne odpovedi, se šteje za dan podane odpovedi.
7. DEJAVNOST RAZSTAVLJAVCEV
 • Organizator ima pravico ob prijavi zahtevati od razstavljavca, le ta pa mora imeti na razstavnem prostoru vedno na vpogled:
 • obrtno dovoljenje oziroma registracijo z odločbo pristojnega organa, da so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za opravljanje dejavnosti,
 • drugo potrebno dokumentacijo, ki se zahteva v primeru, če bo razstavljavec na prireditvi opravljal promet z živili in s predmeti splošne rabe, degustacije živil ali demonstracijo predmetov splošne rabe oziroma gostinsko
  • Organizator ima pravico odpovedati sodelovanje (nastop) razstavljavcu na prireditvi, če ne dostavi zahtevanih Razstavljavec je za neposredno prodajo na sejmu dolžan zaprositi organiza- torja za potrebno dovoljenje. Promet blaga in storitev mora opravljati v skladu z veljavnimi predpisi, vključno s pridobitvijo vseh potrebnih soglasij.
  • Razstavljavci semorajonasejmiščuvestinanačin, ki nineprijeten drugimrazstavljavcem, obiskoval- cem ali V kolikor razstavljavci tega pogoja ne upoštevajo, ima organizator pravico nemu- doma prekiniti pogodbo o sodelovanju.
8. PROMOCIJA SEJEMSKEGA DOGODKA

Razstavljavec s podpisom prijave na sejem dovoljuje organizatorju uporabo kontaktnih podatkov (naziv podjetja, naslov, kontaktnooseboinkontaktnitelefon, e-mail) zapotrebepromocijesejma, ki jih organi- zator pripravlja skupaj z različnimi medijskimi hišami oz. podjetji.

Vsi osebni podatki in podatki pravnih oseb bodo varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja s po- dročja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Podlaga za posredovanje in javno objavo imena in priimka kontaktne osebe in tel. št. in e-maila fizične osebe, ki je zaposlena pri razstavljavcu predstavlja 106. člen ZVOP-1, ki določa: »Upravljavci osebnih podatkovlahkojavnostiposredujejoinjavnoobjavijoosebnoime, nazivali funkcijo, službenotelefonsko številko in naslov službene elektronske pošte predstojnika in tistih zaposlenih, katerih delo je pomem- bno zaradi poslovanja s strankami oziroma uporabniki storitev, do uveljavitve posebnega zakona, ki bo uredil ta vprašanja.«

9. RIZIKO IN ZAVAROVANJE
 • V ceno prijavnine je vključeno tudi zavarovanje odgovornosti To krije škodo, ki jo utrpijo tretje osebe v skladu s 1. čl. (1) tč. pogojev PG-odg/12-1 (celotni pogoji so na spletni strani or- ganizatorja).

Zavarovanje krije škodo zaradi zahtevkov, ki so posledica nenadnih in pretresljivih dogodkov (nesreče), nastalih v neposredni zvezi z zavarovančevo sejemsko dejavnostjo na zavarovalnem kraju.

Zavarovalna vsota: 100.000 EUR. Odbitna franšiza: 10 % od škode, minimalno 500 EUR, maksimalno

2.000 EUR.

ZAVAROVALNI KRAJ je območje Celjskega sejma.

ZAČETEK IN KONEC ZAVAROVALNEGA JAMSTVA

Zavarovalno kritje se začne dva dni pred začetkom sejma (ob 00,00 uri tistega dne) in se konča en dan po zaključku sejma (ob 24,00 uri tistega dne)

PLAČILO PREMIJE

Zavarovalna premija torej prijavnina mora biti plačana pred začetkom sejma oziroma jamstva. V prim- eru neplačila prijavnine do dveh dni pred začetkom sejma zavarovalnica ne prevzema zavarovalnega jamstva.

 • Organizator sejma ne odgovarja za uničenje ali poškodbo razstavljenih stvari zaradi naslednjih ne- varnosti: požara, strele, eksplozije, viharja, toče, udarcamotornegavozilaalipremičnegadelovnegastro- ja, padca letala, manifestacij in demonstracij, vlomskih tatvin, tavin, ropov in odgovornosti ter dodatnih nevarnosti: poplave, izliva vode, izteka (lekaže), samovžiga zalog in loma ali kakšnega drugega
 • Razstavljavec njegov izvajalec je dolžan zavarovati razstavne predmete in drugo opremo na razstavnem prostoru na svoje stroške. Razstavljavec je seznanjen s ponudbo organizatorja za dodatno zavarovanje razstavljenih stvari.
10. POŽARNA VARNOST
 • Razstavljavec in njegov izvajalec morata v času montaže in demontaže ter v času trajanja sejma upoštevati: požarno-varnostne predpise, predpise s področja varstva pri delu, druge tehnične predpise in splošne pogoje dela na sejmišču.
 • Pripostavitvi inopremljanjurazstavnihprostorovterrazstavljanjueksponatovmorajorazstavljavci uporabljati negorljive materiale alimateriale impregniraneznegorljivo raztopino, kimorajobitioprem- ljeni z ustreznim znakom, ki to Vsi materiali morajo biti v skladu z zahtevami pristojnih služb.
11. PRISOTNOST NA RAZSTAVNEM PROSTORU

Razstavljavec se obvezuje, da bo na svojem razstavnem prostoru prisoten v času montaže in demontaže ter v delovnem času sejma. V tem času prevzema razstavljavec vso odgovornost za opremo in razstavl- jene eksponate.

12. PLAČILNI POGOJI
 • Razstavljavec se obveže plačati prijavnino, vpis v sejemski katalog in razstavni prostor, po cenah, ki so navedene v tej DDV ni vključen v navedene cene. Po prejetju podpisane prijave organizator pošlje razstavljavcu potrditev prijave in nato predračun, ki ga mora v celoti poravnati v valutnem roku. Plačilo predračuna je pogoj za sodelovanje na sejmu. V primeru nepravočasnega plačila bo organiza- tor odklonil udeležbo razstavljavca na sejmu, kar pa razstavljavca ne odvezuje poravnave zaračunanih stroškov. Naročene storitve tik pred sejmom in med sejmom je razstavljavec dolžan poravnati takoj. Če jih ne poravna, ima organizator pravico zadržati opremo oziroma razstavne predmete, dokler niso poravnani vsi stroški.
 • Organizator se zavezuje, da bo izstavljal račune v skladu z veljavno Razstavljavec lahko računu ugovarja 8 dni po izstavitvi. V kolikor razstavljavec ugovarja delu računa, je del, s katerim se strinja, dolžan poravnati v valutnem roku, ki je naveden na računu.
13. PRITOŽBE

Morebitne reklamacije mora razstavljavec pisno uveljaviti takoj, ko so nastali razlogi zanje, kasnejših reklamacij organizator ne bo mogel upoštevati.

14. ODPOVED S STRANI ORGANIZATORJA

Če razstavljavec krši določila glede tega pravilnika, ima organizator pravico ukrepanja vključno s pre- povedjo sodelovanja na sejmu. V takšnem primeru razstavljavec nosi vse stroške po pogodbi in more- bitne druge stroške. Vse določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na razstavljavca, veljajo enako tudi za prodajalce in druge udeležence na sejmu.

Organizator si pridržuje pravico odstopaodorganizacijesejma, očemerbopisnoobvestilvseprijavljene razstavljavce najkasneje 30 dni pred začetkom sejma in v primeru višje sile (VIS MAJOR).

15. TOLMAČENJE IN SPREMEMBE POGOJEV

Organizator si pridržuje pravico do spremembe, popravkov ali dopolnitve pogojev razstavljanja za boljšo izvedbo sejma, oziroma lahko v določenih primerih odstopi od kateregakoli izmed pogojev.

Morebitne spore bosta pogodbeni strani poskušali rešiti po mirni poti. Če to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Celju.

Pravilnik velja 01.01.2016 dalje.